THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20200366352 - 00 Thời điểm đăng tải  18:34 26/03/2020
 Số hiệu KHLCNT 20200238903
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2020.
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng
 Điện thoại liên hệ (0511)2220501
 Tên gói thầu Gói thầu số 05: Mua sắm tủ RMU trung thế và vỏ TBA 1 cột kiểu kín
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự toán mua sắm
 Chi tiết nguồn vốn Vốn vay trong nước và khấu hao cơ bản (KHCB) của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn góii
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 18:34 26/03/2020 Đến ngày  14:00 08/04/2020
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Đà Nẵng
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 14:00 08/04/2020
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 2.396.303.362 VND (Hai tỷ ba trăm chín mươi sáu triệu ba trăm lẻ ba nghìn ba trăm sáu mươi hai đồng chẵn)
 Thời điểm lấy tỉ giá 14:00 08/04/2020
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
E-HSMT.Goi05.pdf

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng