THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Thay đổi
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20200366360 - 01 Thời điểm đăng tải  18:40 26/03/2020
 Số hiệu KHLCNT 20200236499
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên 5 tỷ đồng thuộc khối 1 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
 Điện thoại liên hệ (0320) 3881126 - 0913377131
 Tên gói thầu Đại tu Lò hơi 1A và Lò hơi 1B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Đại tu khối 1 năm 2020
 Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn góii
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 18:22 26/03/2020 Đến ngày  09:00 16/04/2020
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Hải Dương
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 09:00 16/04/2020
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 33.076.693.000 VND (Ba mươi ba tỷ bảy mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn)
 Thời điểm lấy tỉ giá 09:00 16/04/2020
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 800.000.000 VND (Tám trăm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
BANG GIA DU THAU CHI TIET_Mau so 18A.docx

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng