THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20200366377 - 00 Thời điểm đăng tải  18:58 26/03/2020
 Số hiệu KHLCNT 20200346318
 Tên KHLCNT Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND huyện Tĩnh Gia
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Tĩnh Gia
 Điện thoại liên hệ 02378717778 - 0967826885
 Tên gói thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự toán mua sắm
 Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 03 Tháng
 Phương thức hợp đồng Trọn góii
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 18:58 26/03/2020 Đến ngày  10:00 06/04/2020
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Thanh Hoá
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 10:00 06/04/2020
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 6.478.075.940 VND (Sáu tỷ bốn trăm bảy mươi tám triệu bảy mươi năm nghìn chín trăm bốn mươi đồng chẵn)
 Thời điểm lấy tỉ giá 10:00 06/04/2020
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 65.000.000 VND (Sáu mươi năm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
ban ve.pdf

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng