THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20200316973 - 00 Thời điểm đăng tải  19:07 26/03/2020
 Số hiệu KHLCNT 20200316806
 Tên KHLCNT Trường tiểu học thị trấn Đầm Hà
 Lĩnh vực  Tư vấn
 Bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình Đầm Hà
 Điện thoại liên hệ 0333880104 - 0916712189
 Tên gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự toán mua sắm
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn góii
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 19:07 26/03/2020 Đến ngày  09:00 20/04/2020
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Quảng Ninh
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 09:00 20/04/2020
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 828.501.000 VND (Tám trăm hai mươi tám triệu năm trăm lẻ một nghìn đồng chẵn)
 Thời điểm lấy tỉ giá 09:00 20/04/2020
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu
 Hình thức bảo đảm dự thầu
 Hình thức
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
BAN VE.rar

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng