THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20200363747 - 00 Thời điểm đăng tải  19:25 26/03/2020
 Số hiệu KHLCNT 20200357174
 Tên KHLCNT Nâng cấp, mở rộng đường giao thông khu dân cư Lưu Thượng 1, phường Hiệp An (Đoạn từ nhà ông An đến nhà ông Cương và đoạn từ nhà ông Nam đến nhà ông Nguyên);
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và tư vấn thiết kế xây dựng Tiến Mạnh
 Điện thoại liên hệ 0917259780 - 0917259780
 Tên gói thầu Thi công xây dựng
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự toán mua sắm
 Chi tiết nguồn vốn Nguồn ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn góii
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 19:25 26/03/2020 Đến ngày  20:15 02/04/2020
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Hải Dương
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 20:15 02/04/2020
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 2.722.465.000 VND (Hai tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi năm nghìn đồng chẵn)
 Thời điểm lấy tỉ giá 20:15 02/04/2020
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 35.000.000 VND (Ba mươi năm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
BAN VE E- HSMT QD KHAC.rar

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng