THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20200366397 - 00 Thời điểm đăng tải  19:32 26/03/2020
 Số hiệu KHLCNT 20200366378
 Tên KHLCNT Thuê máy chủ san tải và dự phòng cho hệ thống web ghi chỉ số và ký số
 Lĩnh vực  Phi tư vấn
 Bên mời thầu Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội
 Điện thoại liên hệ (04)73051122 - 0904289319
 Tên gói thầu Thuê máy chủ san tải và dự phòng cho hệ thống web ghi chỉ số và ký số
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Thuê máy chủ san tải và dự phòng cho hệ thống web ghi chỉ số và ký số
 Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 05 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn góii
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 19:32 26/03/2020 Đến ngày  08:00 01/04/2020
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 08:00 01/04/2020
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 288.200.000 VND (Hai trăm tám mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)
 Thời điểm lấy tỉ giá 08:00 01/04/2020
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu
 Hình thức bảo đảm dự thầu
 Hình thức
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Chương I: Yêu cầu báo giá
Chương II: biểu mẫu dự thầu
[Mục 1 - Phạm vi cung cấp]
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]