THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20200366415 - 00 Thời điểm đăng tải  19:35 26/03/2020
 Số hiệu KHLCNT 20200363018
 Tên KHLCNT SCTX2020-44 : Sửa chữa sự cố hệ thống điện một chiều nhà một chiều số 2 dây chuyền 1
 Lĩnh vực  Phi tư vấn
 Bên mời thầu Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
 Điện thoại liên hệ (0320) 3881126 - 0913377131
 Tên gói thầu SCTX2020-44 : Sửa chữa sự cố hệ thống điện một chiều nhà một chiều số 2 dây chuyền 1
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Sửa chữa sự cố hệ thống điện một chiều nhà một chiều số 2 dây chuyền 1
 Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa thường xuyên năm 2020
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 15 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn góii
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 19:35 26/03/2020 Đến ngày  09:00 06/04/2020
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Hải Dương
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 09:00 06/04/2020
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 1.573.791.000 VND (Một tỷ năm trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm chín mươi mốt nghìn đồng chẵn)
 Thời điểm lấy tỉ giá 09:00 06/04/2020
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
BANG GIA DU THAU CHI TIET.PDF

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng