THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20200366421 - 00 Thời điểm đăng tải  19:40 26/03/2020
 Số hiệu KHLCNT 20200366418
 Tên KHLCNT “SCTX-2020-52: Phá dỡ các nhà kho trên đường đi vào trạm tuần hoàn dây chuyền 1 - Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”
 Lĩnh vực  Phi tư vấn
 Bên mời thầu Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
 Điện thoại liên hệ (0320) 3881126 - 0913377131
 Tên gói thầu “SCTX-2020-52: Phá dỡ các nhà kho trên đường đi vào trạm tuần hoàn dây chuyền 1 - Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm “SCTX-2020-52: Phá dỡ các nhà kho trên đường đi vào trạm tuần hoàn dây chuyền 1 - Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”
 Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa thường xuyên năm 2020
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn góii
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 19:40 26/03/2020 Đến ngày  10:00 03/04/2020
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Hải Dương
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 10:00 03/04/2020
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 87.716.000 VND (Tám mươi bảy triệu bảy trăm mười sáu nghìn đồng chẵn)
 Thời điểm lấy tỉ giá 10:00 03/04/2020
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 900.000 VND (Chín trăm nghìn đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
Bang chao gia.docx

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng